வாழ்க்கை பயணம் -காதல் கவிதைகள்

வாழ்க்கை பயணம், தமிழ் காதல் கவிதைகள், உயிர் கவிதைகள்

ஒவ்வொருவர்  எண்ணமும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு திசையில் பயணித்து கொண்டிருக்க…

எந்த திசையில் பயணிக்கிறது எனது எண்ணம்? எனக்கே விளங்கவில்லை என் அன்பே …

பிறகு நீ எப்படி புரிந்து கொள்வாய் என் ஆருயிரே…!

மேலும் காதல் பதிவுகளை பார்வையிட…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.