விடியலே வேண்டாம் – காதல் கவிதை

விடியலே என்றும் வேண்டாம் என்கிறது என் காதல் பட்ட மனது

விடியலே என்றும் வேண்டாம்  என்கிறது என் காதல் பட்ட மனது

விடியலே என்றும் வேண்டாம்  என்கிறது

என் காதல் பட்ட மனது  நீ என்றுமே பகலாக

என் இரவுகளில் குழுமியிருப்பதால்

எனக்கு விடியலே வேண்டாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.