விடியலே வேண்டாம் – காதல் கவிதை

விடியலே என்றும் வேண்டாம்  என்கிறது என் காதல் பட்ட மனது

விடியலே என்றும் வேண்டாம்  என்கிறது

என் காதல் பட்ட மனது  நீ என்றுமே பகலாக

என் இரவுகளில் குழுமியிருப்பதால்

எனக்கு விடியலே வேண்டாம்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.