வியர்வை துளி

வியர்வை என்றும் விலை போகாத முத்துக்கள்

வியர்வை என்றும் விலை போகாத முத்துக்கள்

என்றும் விலை போகாத முத்துக்கள் உழைப்பவன் நெற்றியில் இருக்கும் வியர்வை துளி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.