விழித்து எழு பெண்ணே மடிந்து போகாதே

பெண் புரட்சி  கவிதை

காலம் மாறி போச்சு பெண்ணே!

விழித்து எழு! உலகை நினைத்து புலம்பாதே!

உன்னை நினைத்து கலங்காதே!

இறைவன் உண்டு வருந்தாதே!

நின் திறமை உன்னில் அதை நீ மறக்காதே!

மனோஜ் ப

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.