விழியெங்கும் விருப்பம்

அவள் மணாளனிடம் முகம் காட்ட முடியாமல்

வெட்கத்தை நாடுகிறாள் !!!

விழியெங்கும் விருப்பத்துடன்  !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.