விழி மூடி உறங்கும்போது – காதல் கவிதை

விழி மூடி உறங்கும்போதும் விழி வழியே சுகம்

விழி மூடி உறங்கும்போதும் விழி வழியே சுகம்

விழி மூடி நான் உறங்கும்போதும் என் மனதில் நீ இருப்பதனால் விழி வழியே சுகம் சேர்க்கிறாய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.