விழி

உன் விழியை காண
விழி வைத்து காத்து கொண்டு இருக்கிறேன்
நம் விழி பட்ட இடங்களிலெல்லாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.