வெட்கத்துடன் தொட்டாசிணுங்கி

ஆசையோடு தொட முயற்சித்தேன் !!! மீண்டும் ஓர் முறை என்னிடம் வெட்கத்துடன் சிணுங்கிய தொட்டாசிணுங்கி !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.