வாழ்க்கை கவிதைகள்

சுமை தாங்கி

வீணாய் திரிபவன் தனக்கே சுமை தாங்கியாகிறான்

வீணான உணவுகள் கூட உண்மையில்  வீணாவதில்லை பூமியின் சிறு சிறு ஜீவ ராசிகளுக்கு உணவாக அமைகிறது … Read More

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com