இரவின் மடியில் -நெல்லை ராஜா

இனிய தூக்கம் நித்திரை இரவு கவிதைகள்

கண்களில் ஈரம் இல்லை…
கனவுகள் தோன்றவில்லை..
கார்மேகங்கள் மூடுகின்றன..
இமைகள் மூடவில்லை..
நினைவுகள் நிழல் ஆகின்றது..
இரவுகள் நீள்கின்றது…
நித்திரையை நோக்கி….
இரவின் மடியில் காத்திருக்கிறது கண்கள்…..
-நெல்லை ராஜா

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.