என் மனதின் பொக்கிஷம்

உன் மனம் என்ற சிறையிலே
ஆயுள் கைதி நான் !!!
மீட்க வழியிருந்தும் மீண்டு வர
தெரியவில்லை !!!
என்றுமே இருப்பேன் உன் மனதில்
ஒரு பொக்கிசம்மாக சிறை கூட
இனிக்கிறது நம் காதலில் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.