வெறுப்பதும் விரும்புவதும் – காதல் கவிதை

தொலைவை வெறுப்பதும் விரும்புவதும் உன்னை பொறுத்தே

தொலைவை வெறுப்பதும் விரும்புவதும் உன்னை பொறுத்தே

நான் தனியாக நடக்கும்போது  அந்த

தொலைவை வெறுக்கிறேன்.

நீ என்னுடன் நடக்கும் போது அந்த

தொலைவை விரும்புகிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.