புத்தம் புது காதல் கவிதைகள் உங்களுக்காக

என் ஒவ்வொரு பகலும் தொடங்கும் உன் நினைவுகளில்… எனது ஒவ்வொரு இரவும் முடியும் உந்தன் கனவுகளில்…

என் ஒவ்வொரு பகலும் தொடங்கும் உன் நினைவுகளில்.. எனது ஒவ்வொரு இரவும் முடியும் உந்தன் கனவுகளில்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.